Kunst, Selbstorganisation, Wandarbeit, Malerei, Mural
Foto: Archiv

Kunst, Selbstorganisation, Wandarbeit, Malerei, Mural, Literatur
Kollegen: Christoph Derschau, Jürgen Schnitzler, Hannes Hatje Foto: Hilka Nordhausen

Kunst, Selbstorganisation, Wandarbeit, Malerei
Einladung DIN A4 Kopie Gestaltung: Röseler

1981

Frank Röseler

Wandbild

Eröffnung am
3. Juli 1981

-